ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
     
 

Η Ομοσπονδία

 
 
 
 

  Επιλογές

 

  Αρχική

 

  Η Ομοσπονδία

  Ποιοί είμαστε - Ίδρυση

  Ποιούς εκπροσωπούμε

  Η αποστολή μας

  Η διοικητική μας δομή

    Διοικητικό Συμβούλιο

    Σωματεία

  Που συμμετέχουμε

  Οι κυριότερες δράσεις μας

  Οι προτεραιότητές μας

 

  Διάφορα

  Σύνδεσμοι

  Νέα - Ανακοινώσεις

 
 

Η αποστολή μας και οι γενικές επιδιώξεις μας

Σύμφωνα με το καταστατικό η ΟΕΒΕΑ σκοπεύεις:

  • Στην καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους επαγγελματίες, βιοτέχνες, μικρούς και μεσαίους εμπόρους και αυτοκινητιστές με την οργάνωση και συμμετοχή τους σε σωματεία και την ένταξη αυτών σαν μέλη στην δευτεροβάθμια αυτή συνδικαλιστική οργάνωση την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών εμπόρων Αθήνας.

  • Στην μαζικοποίηση του συνδιακαλιστικού κινήματος και την υπεράσπιση της ενότητας και της αυτοτέλειάς του με την ενοποίηση των ομοειδών Α'βάθμιων σωματείων και την αντιμετώπιση και απόκρουση της πολυδιάσπασής του, με τον εκδημοκρατισμό τν καταστατικών τους, των νόμων που διέπουν τη συγκρότηση, λειτουργία και δράση τους.

  • Στην καθιέρωση θεσμικών μέτρων για ένα οργανωτικό αυτόνομο μαζικοποιημένο, πολιτικοποιημένο αλλά όχι κομματικοποιημένο και αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα.

  • Στη συστηματική μελέτη για τη σωστή διεκδίκιση των προβλημάτων, γενικών και ειδικών, που ενδιαφέρουν είτε άμεσα είτε έμμεσα τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γενικότερα, για την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας προς όφελος των μελών της αλλά και του λαού της χώρας γενικότερα.

  • την κοινωνικοποίηση και τον δημοκρατικό έλεγχο του τραπεζικού συστήματος και την δημιουργία κρατιών ή συνεταιριστικών φορέων με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, στο μεγάλο εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο.

  • Στην προώθηση ανάμεσα στους επαγγελματιές, βιοτέχνες, μικρούς και μεσαίους εμπόρους και αυτοκινητιστές της συνεταιριστικής ιδές και του συλλογικού πνεύματος. Στην προώθηση και στήριξη της δημιουργίας παραγωγικών, προμηθευτικών και λοιπών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλων μορφών συνεργασίας.

  • Στη σύνδεση και ανάπτυξη των δεσμών του συνδικαλιστικού κινήματος των Ε.Β.Ε. με το συνδικαλιστικό κίνημα των άλλων εργαζομένων της χώρας μας, της Κύπρου και των άλλων χωρών.

  • Στη διατήρηση και ανάπτυξη της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς καθώς και στη βελτίωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των επαγγελμτιών, βιοτεχνών, μιρκών και μεσαίων εμπόρων και αυτοκινητιστών.

  • Στην καλλιέργια και εξύχωση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης.

 

 

 
 

 

 
 

 
     
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Αγίου Κωνσταντίνου 6 - 104 31 - Αθήνα
Τηλ.: 210-5225312 - 
Fax: 210-5235380
email: 
info@omebea.gr

  

 
 


Υλοποίηση: ICN